U C H W A Ł A   Nr  14 / VI /2011

Rady Miejskiej w Miastku

 z dnia 18 lutego 2011 r.

 

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Miastku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 11 ustawy z dnia  27  czerwca  1997 r.  o bibliotekach   (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) – Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

  § 1.

Zmienia się statut Bibliotece Publicznej w Miastku, ul. Dworcowa 29 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr 7 / III / 2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 2 lutego  2001 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Miastku.

 

                                                                               § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

          

                                                                                 Załącznik

                                                                                 Do uchwały Nr 14 / VI / 2011

                                                                                 Rady Miejskiej w Miastku

                                                                                 z dnia 18 lutego 2011 roku

 

 

 

                  S T A T U T

    Biblioteki Publicznej w Miastku

 

                                            Rozdział I

                                                 Postanowienia ogólne

                                           

                                                              § 1.

Biblioteka Publiczna Miasta i  Gminy w Miastku zwana dalej „biblioteką”

działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz.539 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • uchwały Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 33/91 z dnia 11 września 1991r. w  sprawie powołania Biblioteki Publicznej w Miastku.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.)
 • postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

  1.  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w                                    obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

  2.  Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez                Organizatora  i posiada osobowość prawna.

 

§ 3.

 1. Siedzibą biblioteki jest miasto Miastko, a terenem jej działania miasto i gmina Miastko.
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką w imieniu gminy Miastko jako Organizatora  sprawuje Burmistrz Miastka.
 3. Nadzór merytoryczny nad biblioteką, w zakresie zadań objętych ogólnokrajową siecią  biblioteczną sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

 

§ 4.

 1. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym  brzmieniu: „Biblioteka Publiczna w Miastku” oraz pieczęci podłużnej wg wzoru:

      „Biblioteka Publiczna w Miastku 77-200 Miastko ul. Dworcowa 29”.

 1. W obrocie gospodarczym biblioteka może używać pieczęci zawierającej adres i inne dane  dotyczące biblioteki.

 

                                                           Rozdział II

                                                       Cele i zadania

 Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz upowszechnianiu kultury.

 

                                                                 § 5.

 

 1. Do najważniejszych zadań biblioteki należy:
 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 1. Do zadań filii należy w szczególności udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych.

 

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb    środowiska lokalnego.

 

Rozdział III

Organizacja i jej kierownictwo

 

§ 6.

 1. Biblioteką zarządza dyrektor i reprezentuję ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest wybierany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza.
 3. Z osobą która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora, zawiera się umowę o pracę na okres 5 lat.
 4. Do obowiązków i uprawnień dyrektora należy w szczególności:
  1. wykonywanie funkcji pracodawcy (kierownika zakładu pracy ),
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
  3. gospodarowanie środkami finansowymi,
  4. gospodarowanie mieniem,
  5. przedstawianie organizatorowi merytorycznych i finansowych planów działalności biblioteki.

 

§ 7.

 

Biblioteka prowadzi w siedzibie wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, a poza siedzibą prowadzi i nadzoruje filie biblioteczne oraz punkty biblioteczne.

 

§ 8.

 

W skład biblioteki wchodzą następujące filie:

              1.      Filia biblioteczna Nr 1 w Dretyniu

                   2.     Filia biblioteczna Nr 2 w Słosinku

                   3.     Filia biblioteczna Nr 3 w Świerznie

 

§ 9.

 

Przy bibliotece i filiach mogą działać związki zawodowe pracowników i stowarzyszenia.

 

§ 10.

 

Szczegółową organizację biblioteki ustala jej dyrektor w regulaminie organizacyjnym

po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działającej w niej organizacji

związkowych.

 

 

Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej biblioteki

 

§ 11.

 

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

§ 12.

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 13.

 

1.  Działalność finansowa biblioteki prowadzona jest na podstawie rocznego planu          finansowego zatwierdzonego przez dyrektora.

2.  Plan działalności powinien zawierać: plan usług, plan przychodów i kosztów,            plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 

§ 14.

 

1.   Biblioteka jest finansowana  z budżetu gminy ( dotacje ogólne i celowe ), a także z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

2.  Wysokość rocznej dotacji na działalność biblioteki określa Organizator, uwzględniając potrzeby wynikające z prowadzenia działalności bibliotecznej, kosztów utrzymania obiektu, zakup materiałów bibliotecznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad                        określonych  w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych.

4.  Biblioteka może pobierać w ramach obowiązujących przepisów opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznacza na cele statutowe.

 

§ 15.

 

1.      Za gospodarkę finansową odpowiada dyrektor oraz główny księgowy.

2.      Dyrektor biblioteki i jego współpracownicy są współodpowiedzialni za zbiory i            powierzony ich pieczy obiekt wraz z wyposażeniem.

 

§ 16.

 

Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

 

§ 17.

 

Do składania w imieniu biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych upoważnieni są: dyrektor biblioteki i główny księgowy oraz osoby upoważnione przez dyrektora.

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe

 

§ 18.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

 

§ 19.

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1118

Udostępniono dnia: 13.08.2014 16:41

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 06.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 06.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 06.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 14.08.2014, Administrator główny: Edycja zakładki Statut
 • 13.08.2014, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 13.08.2014, Administrator główny: Utworzenie zakładki Statut